Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Amtech Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in

Thiếc hàn thanh Electroloy Sn99 Ag0.3 Cu0.5

Mã: LF-315B Sn99 Ag0.3 Cu0.7

TH là nhà phân phối sản phẩm chính hãng tại thị trường VN.

Sản phẩm được nhập từ Singapore- Made In Singapore.
+ Nhiệt độ nóng chảy 216-228°C
+Mỗi thanh khoảng 700-900gam, kích thước 330mm X 20mm X 13mm, 20kg/hộp. Có thanh 4kg, kích thước 535mm X 50mm X 20mm.
+CHEMICAL COMPOSITION OF ALLOY
The composition of Electroloy’s LF-315B, / LF-315HD & LF-315BE lead free bar is strictly controlled to the following specification: -
ELEMENT LF-315 SPECIFICATION LF-315BE SPECIFICATION J-STD-006B*
(TOP UP ALLOY )
TIN REMAINDER REMAINDER REMAINDER
LEAD MAX.0.050 % MAX.0.050 % MAX.0.070 %
ALUMINIUM MAX 0.005 % MAX 0.005 % MAX.0.005 %
ANTIMONY MAX 0.050 % MAX 0.050 % MAX.0.200 %
ARSENIC MAX 0.030 % MAX 0.030 % MAX.0.030 %
BISMUTH MAX 0.050 % MAX 0.050 % MAX.0.100 %
COPPER 0.6 – 0.8 % MAX 0.080 % -
IRON MAX 0.010 % MAX 0.010 % MAX.0.020 %
ZINC MAX 0.003 % MAX 0.003 % MAX.0.003 %
CADMIUM MAX 0.002 % MAX 0.002 % MAX.0.002 %
SILVER 0.2–0.4 % 0.2–0.4 % -
NICKEL MAX 0.010 % MAX 0.010 % MAX 0.010%
INDIUM MAX 0.050 % MAX 0.050 % MAX.0.100 %
GOLD MAX 0.050 % MAX 0.050 % MAX.0.050 %
* IPC J-STD-006B Amendment 1